ಹನಿಗಳು

ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ನಿನ್ನ ಮನವನ್ನು
ಚಿಂತೆಯ ಅಗ್ನಿಕುಂಡಕ್ಕೆ
ಅಪರ್ಿಸುವಾಗ
ಅದರೊಳಗಿನ ನಾನೂ
ಕರಕಾಗುವೆ
ಎಂಬ ನೆನಪು
ನಿನಗಿರಲಿ..

%%%%%

ಅಕಟಕಟಾ

ಮನಸು ಚುಕ್ಕಿಯಿಟ್ಟಿತು
ಹೃದಯ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿತು
ಕನಸು ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿತು
ವಿಧಿ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿತು

%%%%%

ಒಂದಷ್ಟು ಹನಿಗಳು

ನಿನ್ನ ತುಟಿ

ಸವಿಯಬೇಕೆನಿಸಿತು

ನಗುವಾಗಿ

ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾದೆ

*************

ಮೊನ್ನೆ ಸಂಜೆ

ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆಯಲಿ

ನೀ ನನಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟದ್ದು

ಕಂಡ ಸೂರ್ಯ

ನಾಚಿ ಕೆಂಪಾಗಿ

ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋದ

*************

ನನ್ನ ಕನಸುಗಳನ್ನು

ಮೋಡಗಳಾಗಿ

ಬಾನಲ್ಲಿ ತೇಲಿಬಿಟ್ಟೆ

ಅವು ಮಳೆಯಾಗಿ

ನಿನ್ನೆದೆಗೆ ಸುರಿದಾಗ

ಒಲವು ಚಿಗುರೊಡೆಯಿತು

*************

ಎಲೆ ತನ್ನ ರಕ್ತ

ಬಸಿದು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು

ನಾನು ಮದರಂಗಿ

ಎಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದೆ

*************

ನನ್ನನ್ನು ಹೂವಿಗೆ

ಹೋಲಿಸಬೇಡವೋ

ಬಾಡಿದ ಮೇಲೆ

ಬದುಕಿಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ

*************

ನೀ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು

ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಳುತ್ತೇನೆ

ಎಂದುಕೊಂಡೆಯಾ

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

ಸಿಕ್ಕಿದ ಖುಷಿಯನ್ನು

ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ

*************

Next Newer Entries

%d bloggers like this: