ಯುಗಾದಿ ಹಾರೈಕೆ

ಈ ಜೀವನ  ಬೇವು-ಬೆಲ್ಲ
ಬಲ್ಲಾತಗೆ ನೋವೇ ಇಲ್ಲ….
ಒಲಿದು ಬರಲಿ ಪ್ರೇಮ
ಕೈಗೂಡಲಿ ಬಯಕೆ…
ಯುಗಾದಿಯ ಸವಿಗಿದು
ಎದೆಯಾಳದ ಹರಕೆ…

ಯುಗಾದಿ

%d bloggers like this: