ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಾರೈಕೆ

 

 

ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಬೆಳಕು

ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಬೆಳಕು

 

ಮನುಜನ ಎದೆಯಲಿ ಇಂದೇ ಬೆಳಗಲಿ

ಶಾಂತಿಯ ನಂದಾದೀಪ

ಉಗ್ರನ ಹೃದಯಕೂ ಒಲಿಯಲಿ ಪ್ರೀತಿ

ಅಳಿಯಲಿ ಭುವನದ ತಾಪ

ಬಂದೂಕು ಹಿಡಿದ ಕೈಯಲು ಕಾಣಲಿ

ಶ್ವೇತ ವರ್ಣದ ಜಾಜಿ

ರಕ್ತದ ಓಕುಳಿ ಹರಿವೆಡೆಯಲ್ಲಿ

ಚಿಮ್ಮಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರಂಜಿ

ಸುಡು ಸೂರ್ಯನ ಹೊತ್ತಿಹ ಗಗನವೆ

ಈಯಲಿ ತಂಪಿನ ಮಳೆ

ಗುಂಡಿನ ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ದವ ಅಳಿಸಿ

ಕುಹೂ ಎನ್ನಲಿ ಕೋಗಿಲೆ

ಅಹಮಿನ ಕೋಟೆಯ ಕೆಡವಿ ಹಾಕಿ

ಮನವು ತೆರೆಯಲಿ ಸ್ನೇಹಕೆ

ಜತೆಯಾಗಿ ಸಾಗಲಿ ಕೋಟಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು

ಬಾಳಿನೊಲುಮೆಯ ತೀರಕೆ

$$$$$$$$$$$$$$

%d bloggers like this: