ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆದದ್ದು

ಗೊತ್ತೇನು

ನಿನ್ನ ದಶಕೋಟಿ ಭಾವನೆಗಳ ಅಲೆಯ ಮೇಲೆ

ತೇಲುತಿದೆ ನನ್ನ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯ ಹಾಯಿದೋಣಿ

ನಿನ್ನ ಶತಕೋಟಿ ಕಾಮನೆಯ ತರಂಗಗಳು

ಮಿಂಚಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತಿವೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಂಚಲಿ

ನಿನ್ನೆದೆಯ ಆಗಸದ ಒಲವ ಮೋಡಗಳು

ತಬ್ಬುತಿವೆ ನನ್ನ ಇಳಿಬಿಟ್ಟ ಮುಡಿಯಾಗಿ

ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ತೋಟದ ಒಲುಮೆ ಹೂಗಳು

ಬೆರೆಸುತಿವೆ ಸವಿಗಂಪು ನನ್ನುಸಿರಿಗೆ

ನಿನ್ನೊಲುಮೆ ಶರಧಿಯ ಭಾವದ ಇನಿದನಿಗಳು

ಕಲೆಯುತಿವೆ ಇಂಪಾಗಿ ನನ್ನ ಕೊರಳಿಂಚರದಲಿ

*******

Next Newer Entries

%d bloggers like this: