ಇದು ನಿಜ ಅನಿಸಿತು

Happy-compromise

ಇವತ್ತು ನನಗನಿಸಿದ್ದು

ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುಧ್ಧ ಈಜುವುದು ಕಷ್ಟಪ್ರಭಾವದ ವಿರುಧ್ಧ ಈಜುವುದು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ !!!!

ನಿಮ್ಗೇನನ್ಸುತ್ತೆ ??

 

 

 

%d bloggers like this: